Všeobecné obchodné podmienky


I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. (ďalej len ŠEVT a.s.) a kupujúceho pri dodávkach služieb zo sortimentu  ŠEVT  a.s. – Gitarová škola .
1.2. Všetky vzťahy medzi s ŠEVT a.s.  a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
1.3  Obchodný vzťah medzi spoločnosťou ŠEVT a.s. a kupujúcim sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu kupujúci súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

II. Spôsob objednávania služieb

2.1. Základný spôsob objednávania služieb je realizovaný sťahovaním jednotlivých skladieb z portálu Gitarová škola/e-shop. Podrobnejší návod sa nachádza na stránke Gitarovej školy v sekcii „Ako nakupovať.“

 

III. Ceny tovaru

3.1.  Kupujúci nakupuje službu podľa cenovej kategórie uvedenú pri produkte.
3.2.  Ceny služieb sú určené podľa platného základného cenníka, ak v zmluve s kupujúcim nie sú stanovené inak. Platnosť cien končí vydaním novej verzie cenníka.
3.3  Zvuková ukážka príslušnej skladby je priamo pri názve produktu.

 

IV. Dodacie podmienky

4.1. Dodacie podmienky produktu (služby) sú s kupujúcim dohodnuté zmluvne s tým, že po zaplatení uvedenej čiastky, je tovar dostupný na obratom poskytnutej linke a súčasne bude odoslaný na e-mailovú adresu zadanú v registrácii.
4.2. ŠEVT a.s. sa zaväzuje dodať službu v požadovanej kvalite.
4.3. Sprievodné doklady dodávky sú súčasťou dodávky služby a ich obsah je stanovený zmluvne podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
4.4 Termín dodania tovaru je po zaplatení objednávky okamžite, e-mailom do 24 hodín.


V. Platobné podmienky

5.1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodanú službu bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti ŠEVT a.s. uvedený na daňovom doklade.
5.2. Cena za službu dodanou spoločnosťou ŠEVT a.s. na základe objednávky kupujúceho, je splatná do dátumu, uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť ŠEVT zákazníkovi vystaví.
5.3. ŠEVT a.s. si vyhradzuje právo na vlastníctvo predanej služby až do úplného zaplatenia predajnej ceny uvedenej na daňovom doklade. Za deň prevodu vlastníctva na kupujúceho sa považuje deň, kedy je fakturovaná cena pripísaná na účet ŠEVT a.s., ktorý je uvedený na daňovom doklade.
5.4. Platenie objednanej služby možno realizovať výhradne elektronicky, prostredníctvom aktuálne dostupných platobných systémov.


VI. Reklamácie

6.1. Záručná doba na objednanú službu je stanovená Obchodným zákonníkom. 6.2. Zodpovednosť za vady dodávok služieb preberá spoločnosť Ševt, a.s.

 

VII. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s kúpou služieb z  e-shopu. Pre dodávku nadštandardných služieb, ktoré nie sú v e-shope uvedené, sa tieto všeobecné obchodné podmienky nevzťahujú.
7.2. Písomnou dohodou medzi ŠEVT a.s. a kupujúcim môže byť použitie  týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich častí vylúčené.
7.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2011.  ŠEVT a.s. si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

Spevník

Váš spevník neobsahuje žiadne skladby.

Skladby si môžete pridať stlačením + pri každej skladbe.